• Indkaldelse til generalforsamling

  Indkaldelse til generalforsamling

  Se indkaldelsen her

 • Kalenderne for konkurrencesvømmere er opdaterede

  Nyhed

 • For svømmere i undervisningsafdeling er der mærkesvømning 11. maj

  Mærkesvømning 11. maj

 • Vi lærer dit barn at svømme, så i er klar til stranden

  Tryghed & sikkerhed

Introduktion

Svømning for alle

Svømning er en populær idræt, som kan dyrkes uanset alder, køn, fysiske og psykiske forudsætninger. Den kan dyrkes både på elite- og motionsplan. Viborg Svømmeklub dækker et bredt felt indenfor svømmeidrætten, og det vil vi gerne præsentere her på hjemmesiden.

Klubben støttes af en række sponsorer, som er vist i sponsorafsnittet. Viborg Svømmeklub er en del af Viborg Kommunes elitesatsning under Team Danmark ordningen. Vi har hold i alle aldersgrupper og niveauer.

målsætning

Den overordnede målsætning for klubben

Viborg Svømmeklubs overordnede målsætning er at være den mest attraktive svømmeforening i området. Klubben lægger hovedvægten på traditionel svømmeundervisning af høj kvalitet og på konkurrencesvømning med højt ambitionsniveau, men dækker også andre former for vandaktivitet.

Målet er endvidere at være en veldrevet og aktiv forening med stor medlemsopbakning og derigennem fremstå som en god samarbejdspartner for det lokale erhvervsliv og et aktiv for kommunen.

Undervisnings afdelingens målsætning er at tilbyde den bedste svømmeundervisning bedømt udfra kvalitet og pris. Vores klub skal tilbyde alsidige hold med en god organisering, kompetente instruktører og metoder der fungerer. Den enkelte svømmer skal hele tiden kunne se og føle fremskridt. For motionist-erne skal der tilbydes instruktion efter behov og gode fysiske rammer, som også kan fremme socialt samvær før og efter svømningen.

Konkurrenceafdelingens målsætning er at tilbyde svømmere med talent mulighed for at udvikle talentet og opfylde sportslige ambitioner. Gennem trinvis optrapning af træningen skal svømmerne kunne udvikle sig op på eliteplanet, således at de bedste svømmere i klubben kan deltage i mesterskabsstævner med gode resultater. Holdmæssigt er målsætningen oprykning til 2. division.
Konkurrencesvømmerne skal have mulighed for at trappe ned på et lavere niveau, når tiden er inde, og især skal de ældre svømmere anspores til at tage del i klubbens drift som undervisere, trænere eller ledere. Trænere og ledere skal arbejde for et stærkt sammenhold og kammeratskab på tværs af alder og køn, hvor svømmerne inspireres og stimuleres af hinandens præstationer. De ældre svømmere skal opmuntres til at tage sig godt af de yngre svømmere og være forbilleder for dem med hensyn til sportslig indstilling.

vedtægter

Fremlagt på generalforsamling den 13. april 2011 og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. maj 2011.

§ 1. Navn

 

Forenings navn er Viborg Svømmeklub. Foreningen er stiftet d. 21. juli 1943 og har hjemsted i Viborg. Viborg Svømmeklub er medlem af Dansk Svømmeunion under Dansk Idrætsforbund og er underkastet de respektive forbunds regler og bestemmelser.

§ 2. Formål

Forenings formål er at fremme interessen for og udvikle færdigheder i svømning og relaterede områder. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for aktiviteterne i klubben..

§ 3. Medlemmer

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller en af denne udpeget person.

Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret.

Aktive medlemmer må deltage i foreningens aktiviteter og repræsentere Viborg Svømmeklub i konkurrencer.

§ 4. Kontingent

Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesgebyr og kontingent, samt opkrævningsterminer og opkrævningsform. Bestyrelsen bestemmer hvilken registreret eller autoriseret revisor, som skal revidere regnskabet en gang om året. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte kontingentet eller helt fritage medlemmer for kontingent.

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse i løbet af en sæson skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse eller en af denne udpeget person. Ved udmeldelse tilbagebetales indbetalt kontingent ikke.

§ 6. Udelukkelse

Bestyrelsen kan beslutte foreløbigt at udelukke et medlem, når den finder, at den pågældende i væsentlig grad har optrådt usportsligt eller på anden måde modarbejder foreningen. Bestyrelsen skal, såfremt det udelukkede medlem kræver dette, forelægge sin beslutning for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der træffer afgørelse om eksklusion.

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned, indkaldelse hertil sker med 14 dages varsel ved annoncering på svømmeklubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted.

Generalforsamlingen kan ikke tage bindende beslutninger om spørgsmål, der ikke er opført på dagsordenen. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der undersøger dens lovlighed. Er generalforsamlingen ikke lovlig indvarslet, indkaldes inden en måned til en ny med samme dagsorden.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 15 stemmeberettigede er mødt. Indsigelse mod generalforsamlingens vedtægtsmæssige indvarsling og beslutningsdygtighed skal fremsættes, inden forhandlingerne indledes.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være fremsendt til klubbens officielle adresse senest 7 dage før generalforsamlingen, dog skal vedtægtsændringsforslag være fremsendt senest 1. marts samme år.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Udvalgenes beretning.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter til denne.

7. Eventuelt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan beslutte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske med 14 dages varsel ved annoncering på svømmeklubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted. Bestyrelsen er pligtig til at afholde ekstraordinær generalforsamling inden for 4 uger, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

§ 9. Stemmeret

Stemmeberettigede er tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder og ikke står i restance. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde, dog udøves stemmeretten for medlemmer under 15 år af en forælder/værge. For medlemmer på 15 -17 år kan stemmeretten udøves af en forælder/værge, såfremt medlemmet ikke selv er til stede. Hver tilstedeværende kan maksimalt repræsentere 2 stemmer.

Dokumentation for gyldigt medlemskab kan kræves forevist på generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger kræver almindelig stemmeflertal, dog kræves det til ændring af vedtægterne tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte. Hvis der fremsættes ønske herom, skal skriftlig afstemning finde sted.

§ 10. Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger formand og bestyrelse, der (incl. formand) består af 5 – 7 medlemmer: Ingen af disse må være aflønnet af Viborg Svømmeklub. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgbare er personer, der er fyldt 18 år.

• I ulige år vælges: Formand, to (tre) bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant.

• I lige år vælges: To (tre) bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant.

§ 11. Konstitution

Umiddelbart efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen og vælger af sin midte næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler forretningerne imellem sig med evt. udvalg. Såfremt formanden vælger at udtræde af bestyrelsen i valgperioden, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

§ 12. Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indvarslet med mindst syv dages varsel og mindst tre medlemmer er mødt. Til beslutning kræves almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og vigtige begivenheder i foreningen føres protokol.

§ 13. Tegningsberettigelse

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere mindst et bestyrelsesmedlem i foreningen. Dokumenter vedrørende fast ejendom skal underskrives af mindst fire bestyrelsesmedlemmer.

§ 14. Udvalg

Der nedsættes stævneudvalg, konkurrenceudvalg, undervisningsudvalg og sponsorudvalg. Flere udvalg kan nedsættes efter behov. Hvert udvalg har en kontaktperson i bestyrelsen. Som medlemmer af udvalgene kan udpeges medlemmer af Viborg Svømmeklub eller forældre til disse.

§ 15. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren, evt. regnskabsføreren, fører regnskabet og fremlægger dette i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelsen og revisorerne, og kassebeholdningen skal være til stede.

§ 16. Foreningens ophør

Til opløsning af foreningen kræves tilslutning fra mindst ¾ af alle aktive medlemmer. I tilfælde af opløsning deponeres foreningens midler hos Viborg Idrætsråd til senere brug ved oprettelse af en ny svømmeklub, eller, efter 10 års forløb, til almene idrætsformål i Viborg.

Klubbens Historie

Allerede i 1933 blev der stiftet en svømmeklub i Viborg. Initiativet var formentlig taget af cigarsorterer Elsborg, der åbnede det stiftende møde den 6. juni 1933. Der ”… indmeldte sig straks 75 Kvinder og Mænd”. Klubbens navn blev ”Viborg Svømmeklub” og dens første formand var F. W. Kipp. En række andre mænd var med i bestyrelse og udvalg. Som ”repræsentant for Damerne” valgtes Fru G. Winkler. Mødet sluttede med et trefoldigt leve for den nystiftede klub.

Men det er uvist, hvor lang levetid klubben fik. Ni år senere, omtales nemlig igen et stiftende møde for en svømmeklub i Viborg. Mødet fandt sted den 19.august 1942 på Kærvænget, hvor ”… Bademester Alfred Petersen tog imod Indmeldelser”. Klubben startede med 50 medlemmer, hvilket man fandt var ”… en pæn Begyndelse”. Der var svømmeundervisning to gange om ugen, nemlig mandag og torsdag kl. 7. Undervisningen blev varetaget af ”… Stabsofficiant Villadsen”, der endda havde lovet at gøre det ”vederlagsfrit”. Man stillede medlemmerne i udsigt at klubben muligvis ikke ville ”… indstille sin virksomhed til Vinter, men fortsætte i den kolde Aarstid med Gymnastikaftener for at holde Medlemmerne i Vigeur.”

Det kan nu godt være at aktiviteterne alligevel blev lukket ned for vinteren, og at medlemmerne derved gik glip af de gymnastiske øvelser, for året efter er der igen stiftende møde på Kærvænget. Vi er nu nået til fødslen af den klub, vi kender i dag. Det stiftende møde fandt sted den 21. juli 1943 og omtales dagen efter i Viborg Stiftidende. Vi bringer her den fulde ordlyd af artiklen: 

”Svømmeklub startet i Viborg.

 En klub der har en lovende fremtid.

Vi omtalte forleden, at det var hensigten at oprette en Svømmeklub i Viborg, og iaftes fandt den stiftende Generalforsamling sted i Kærvænget, hvor der var mødt ca. 100 Mennesker. Der indtegnede sig ca. 50 voksne Medlemmer og en del Børn. Til Bestyrelse valgtes Dansk Svømmeforbunds Landsinstruktør, Arkitekt Arne Andersen (Formand), Mekaniker Erik Heger (Næstformand) – Heger har været Sjællandsmester i Fri Svømning – Kontorist Preben Andersen (Kasserer), Kontorist Ib Eriksen – Andersen og Eriksen har været Medlemmer af Aarhus 1900 – Frk. Bodil Sand Pedersen og Frk. M. Vestergaard.

Den nystiftede Klub er indmeldt i Jydsk Svømme Union og i Dansk Svømme- og Livredningsforbund, og man vil nu søge optagelse i De Samvirkende Idrætsklubber i Viborg for at kunne deltage i Sportsarrangementerne. Klubbens Formaal er at undervise i almindelig Svømning, Kunstudspring, Livredning og Vandpolo. Kontingentet er sat saa lavt som 1 kr. for Børn, 1½ kr. for Juniores og 2 kr. for Seniores – pr. Maaned. Disse Satser gælder for Sommerhalvaaret. I Vinterhalvaaret er Kontingentet 50 øre pr. Maaned for alle. Der trænes hver Mandag og Onsdag aften fra kl. 18,30 til 21,00 i Kærvænget, hvor Bademesteren i øvrigt vil give alle Oplysninger til Interesserede. Det er i andre Byer almindeligt at aktive Medlemmer af Svømmeklubber har gratis adgang på Badeanstalten de Aftener, hvor Træningen foregaar, og Viborg Svømmeklub haaber, at denne imødekommenhed ogsaa vil blive vist Klubbens Medlemmer. Den nye Svømmeklub er startet under de bedste Betingelser for en god Udvikling af Svømmesporten i Viborg. Det er kyndige Folk, der er valgt til Ledelse, og der er ikke tvivl om, at Klubben vil faa en god Fremtid.”

Samarbejdspartnere

Viborg Svømmeklub samarbejder med:

Generalforsamling

Svømning for alle

hovedsponsorer

Viborg Svømmeklub støttes af sponsorer

BLIV SPONSOR!
Der er altid plads til en mere! Hvis du eller dit firma gerne vil være synlig sammen med unge, målrettede og hårdtarbejdende svømmere fra Viborg Svømmeklub, så kontakt sponsorudvalget. Vi deltager i lokale, regionale og nationale stævner. Herudover har vi en meget stor undervisningsafdeling og samlet har Viborg Svømmeklub omkring 1000 medlemmer.

VI TAKKER
Viborg Svømmeklub støttes af en række sponsorer. Bidrag og støtte fra sponsorene er direkte medvikende til ikke mindst konkurrenceholdenes imponerende udvikling gennem den seneste tid. Vi er taknemmelige modtagere af bidrag og samarbejder gerne for at synliggøre dig og dit firma.

Top